th th
en

Museum Creative Worksheets เพอการเยยมชมอยางสรางสรรค แนวนอน

เรียนรู้เทคนิคและฝึกปฏิบัติการพัฒนาใบงานอย่างสร้างสรรค์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย Experience-based workshop กับนักการศึกษาผู้มากประสบการณ์ ใน Workshop Museum Creative Worksheets เพื่อการเยี่ยมชมอย่างสร้างสรรค์ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ภัณฑารักษ์ มัคคุเทศก์ รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการทำงาน ได้เห็นตัวอย่างใบงานเพิ่มเติม และสร้างแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการเรียนรู้

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมฯครบตามหลักสูตร

 

หลักสูตร 2 วัน ต่อเนื่อง
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565
ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
พิกัด https://goo.gl/maps/u4vxYscNZCywvWWK8 
โปรดดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างของหน้าเว็บนี้เพื่ออ่านรายละเอียด

 

จำกัด 40 ท่านเท่านั้น
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท
สมาชิก อพวช. เหลือ 2,520 บาท
หมายเหตุ : เฉพาะค่าลงทะเบียน หากต้องการห้องพักที่ อพวช. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักที่เรือนพักนักวิทย์ อพวช. เท่านั้น ไม่บังคับ) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nsm.or.th/visit/dormitory.html หรือ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์)

 

***เนื่องด้วยการอบรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเหมาะกับบุคลากรหรือหน่วยงานด้านการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านการเรียนการสอน ครู อาจารย์ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักธรรมชาติวิทยา นักนโยบาย รวมถึงเยาวชนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่เข้าร่วมการอบรม และประชาชนทั่วไป โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 1491 และ 1492 ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***

 

ลงทะเบียน คลิกลิงก์
https://forms.gle/JhpbJTWfA6LTpxvq7 
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าลงทะเบียน
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม
สำนักบริการผู้เข้าชม อพวช.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
02 577 9999 ต่อ 1491 (ทัศนา) และ 1492 (พิมพ์ผกา)
กองวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

event-date: 2565-06-23
ประเภทบุคคล: บุคคลทั่วไป, ครู/อาจารย์, นักศึกษา
ภาษา: ภาษาไทย