th th
en

Enhancing Computing Learning ดวยสอเรยนรนอกหองเรยน แนวนอน

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ กับ Workshop "Enhancing Computing Learning ด้วยสื่อเรียนรู้นอกห้องเรียน" สำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ นักการศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ได้เข้าใจในหลักการออกแบบและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) ให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัย และสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาสื่อในการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมฯครบตามหลักสูตร

 

หลักสูตร 2 วัน ต่อเนื่อง
วันที่ 28-29 เมษายน 2565
ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
พิกัด https://goo.gl/maps/u4vxYscNZCywvWWK8 
โปรดดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างของหน้าเว็บนี้เพื่ออ่านรายละเอียด

 

จำกัด 40 ท่านเท่านั้น
ค่าลงทะเบียน 4,200 บาท
สมาชิก อพวช. เหลือ 3,780 บาท
หมายเหตุ : เฉพาะค่าลงทะเบียน หากต้องการห้องพักที่ อพวช. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักที่เรือนพักนักวิทย์ อพวช. เท่านั้น ไม่บังคับ) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nsm.or.th/visit/dormitory.html หรือ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์)

 

***เนื่องด้วยการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเหมาะกับบุคลากรหรือหน่วยงานด้านการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านการเรียน การสอน ครู อาจารย์ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิชาวิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 1491 และ 1492 ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***

 

ลงทะเบียน คลิกลิงก์
https://forms.gle/AjGH4aBKiwZdAtJc9 
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าลงทะเบียน
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม
สำนักบริการผู้เข้าชม อพวช.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
02 577 9999 ต่อ 1491 (ทัศนา) และ 1492 (พิมพ์ผกา)
กองวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

event-date: 2565-04-28
ประเภทบุคคล: บุคคลทั่วไป, ครู/อาจารย์, นักศึกษา
ภาษา: ภาษาไทย