th th
en

ปรับปรุงคลังวัตถุตัวอย่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ประกาศผลประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงคลังวัตถุตัวอย่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๔/๒๕๖๐ ข.)

ปรับปรุงคลังวัตถุตัวอย่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์