th th
en

 

การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)

นำหลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์เป็นการแสดงที่เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการแสดง ชี้ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ แต่สามารถศึกษาได้จากทุกที่

 

ทั้งนี้ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. มีการแสดงทั้งหมด 4 ชุดด้วยกัน คือ

- หรรษาอากาศโชว์
ไมโครเวฟโชว์
วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์
อากาศทรงพลัง

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจระดับประถมศึกษาขึ้นไป
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม : ประมาณ 40 นาที/รอบ
ค่าใช้จ่าย : หมู่คณะ 30 บาท/คน
อื่นๆ : จำกัดผู้เข้าชมไม่เกิน 120 คน/รอบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Square)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน
319 พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2160 5356
facebook : NSM Science Square

 

ดูทั้งหมด