th th
en

กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะการเรียนรู้และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการเสริมสร้างประสบการณ์ การฝึกฝน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับคำชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ