th th
en

 MG 7622

 

ตามที่ คณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศปท.อพวช.) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๓ ฝ่าย ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในหน่วยงาน

 

บทบาท              

หลักสำคัญในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติบัติการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยการดำเนินงาน ๒ ด้าน

๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีหน้าที่             
(๑) พิจารณาเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต             
(๒) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามการป้องกันปราบปรามการทุจริต
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริต
(๔) เป็นช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ การรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต
(๕) ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
(๖) ติดตามผลการดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


๒. ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มีหน้าที่
(๑) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
(๒) การจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร
(๓) ดำเนินการโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
(๔) เสนอแนวทางการดำเนินการในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผอ.ศปท. : นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ ตำแหน่ง รอพ. รก.ผอ.สบร.
รอง.ผอ.ศปท. : นางณัฐนันท์ พิพิฒน์นวกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหาร ๗

 

 

กิจกรรม ศปท.อพวช.
๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง"เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม