th th
en

เครื่องมือหาดัชนีหักเห

 

เป็นเครื่องมือใช้วัดหาดัชนีการหักเหของของเหลว

ชืื่อชิ้นงาน (Thai)เครื่องมือหาดัชนีหักเห
ชื่อชิ้นงาน (Eng)Refractometer
เลขที่SM-42-011
ตราสัญลักษณ์Spencer
ผู้บริจาคกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วัสดุตัวอย่าง: พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์