th th
en

เครื่องหมุนเหวี่ยง

 

 

เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เพื่อนำไปใช้แยกสารหรืออนุภาค โดยอาศัยหลักความแตกต่างของความหนาแน่น ขนาดของสารหรืออนุภาคนั้นๆ โดยทั่วไป เครื่องหมุนเหวี่ยงมักใช้ในกระบวนการเตรียมตัวอย่าง และใช้ปั่นแยกสารสำหรับวิเคราะห์ ใช้สำหรับเร่งการตกตะกอนของอนุภาคที่ไม่ละลายออกจากของเหลว โดยอาศัยแรงหนีศูนย์กลาง (centrifuge force) ที่เกิดจากการหมุนรอบจุดหมุน (center of rotation)

ชื่อชิ้นงาน (Thai)เครื่องหมุนเหวี่ยง
ชื่อชิ้นงาน (Eng)Centrifuge
เลขที่SM-42-020
ตราสัญลักษณ์MSE
ผู้บริจาคกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วัสดุตัวอย่าง: พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์