th th
en

มัลติมิเตอร์

 

 

วัดกระแส ความต้านทานและแรงเคลื่อนไฟฟ้า Model 260

มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดไฟฟ้าที่ใช้หลักการอย่างเดียวกับเครื่องวัดชนิดขดลวดเคลื่อนที่ (Moving Coin)หรือ PMMC ทั่วไป แต่มัลติมีเตอร์สามารถนำไปใช้ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้าที่เป็นไฟ AC หรือ DC ได้รวมทั้งค่าความต้านทาน มัลติมิเตอร์ หรือ VOM (Volt-Ohm-Milliammeter) สร้างขึ้นเพื่อให้ความสะดวกในการใช้งาน มีค่ากระแสขดลวดเคลื่อนที่ (Moving Coin) เท่ากับ 50 ไมโครแอมป์ และมีค่าความไวในการวัด (Sensitivity) เท่ากับ 20 กิโลโอห์มต่อโวลต์

ชื่อชิ้นงาน (Thai)มัลติมิเตอร์
ชื่อชิ้นงาน (Eng)Multimeter
เลขที่SM-42-013
ตราสัญลักษณ์Simson
ผู้บริจาคกรมวิทยาศาสตร์บริการ


วัสดุตัวอย่าง: พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์