th th
en

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สะดวก สบาย ทันสมัย ใจกลางเมือง

ประวัติ ความเป็นมา

     ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ อพวช. ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ‘จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช’ ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ที่เปิดให้บริการนิทรรศการ และกิจกรรมเสริมศึกษา กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร ที่อาจไม่สะดวกในการเดินทางมายัง อพวช. คลอง ๕ ปทุมธานี โดยสาระของกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการสํารวจความคิดเห็นและตอบรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง เช่น นิทรรศการบทเรียนในความมืด นิทรรศการ Science Careers Part กิจกรรม Maker Space และห้องปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบ

     อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจํากัดในการให้บริการผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ในลักษณะเดียวกันให้บริการในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายในแต่ละภูมิภาค อพวช. จึงได้พัฒนาโครงการ ‘จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค’ เพื่อให้บริการ นิทรรศการและกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบเดียวกับจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ กรุงเทพมหานคร ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๐ จังหวัด ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนอง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ โดยในระยะแรกเป็นการดำเนินโครงการในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NSM Science Square @ The Street Ratchada 

 จัตรุัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะสตรีท รัชดา

 บริเวณชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดา

 เปิดบริการอย่างเป็นทางการ วันที่ 2 มีนาคม 2564  (Grand Opening) เปิดบริการทุกวัน เวลา : 10.00 – 19.00 น.

ทดลองเปิดบริการ (Soft Opening)  1 มกราคม 2564  เวลาทำการ 11.00 - 18.00 น.

 โทรศัพท์ 02 577 9970 และ 02 121 1861   โทรสาร 02 121 1860

 Facebook  : https://www.facebook.com/NSMScienceSquare

 10

4 4 4 4 4 4
 Exhibition  Imaginarium  Inspire Lab  Innovation Space  Explorium  I-SCREAM

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NSM Science Square @ Chiangmai 

 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จังหวัดเชียงใหม่

 ทดลองดำเนินการ 18 มีนาคม 2564

a1 a2 3 4 5 6

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NSM Science Square @ Korat 

 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เมืองโคราช

 ทดลองดำเนินการ มิถุนายน 2564

1 2 3 4 5 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

*******************************************************************************************************

 การดำเนินงานที่ผ่านมา

 NSM Science Square @ Chamchuri Square    ปิดบริการแล้ว  

ณ บริเวณ ชั้น 4 และ 5 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน 

ระยะเวลาดำเนินการ  14 กันยายน 2553  - 31 ธันวาคม 2562

c0 c1

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีนโยบายขยายพื้นที่ให้บริการและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง เพื่อเอื้อต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดตั้ง จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” ณ บริเวณชั้น 4 และ 5 ของอาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553  - 31 ธันวาคม 2562 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จัดแสดงนิทรรศการ เสริมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเรื่องราวหลากหลาย แปลกใหม่ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว เลือกเรียนรู้ สนุกสนานตามอัธยาศัยอย่างเต็มที่ ประกอบด้วย

c2  c3 c4 c5 c6 c7

บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)      ร่วมสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ และเรียนรู้การใช้ชีวิตในวิถีที่แตกต่างที่ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยการบอกเล่า เข้าถึงจินตนาการที่ไร้ขอบเขตและศักยภาพอันน่าอัศจรรย์ของประสาทสัมผัสเปิดประตูสู่มิตรภาพกับผู้พิการทางสายตา ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องสัมผัสด้วยตนเองเท่านั้น

ดินแดนแห่งจินตนาการ” (Imagination Playground)      สนามเด็กเล่นสุดพิเศษจากชิ้นส่วนที่เรียกว่า "Blue Block" เสริมสร้างจินตนาการและทักษะการเข้าสังคมสำหรับเด็กเล็ก

สวนสนุกวิทยาศาสตร์ (Science Circus)      นำเสนอหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน เช่น ไฟฟ้า การสัมผัส การมองเห็น และกลไกต่างๆ ในรูปแบบการเรียนรู้ ทดลอง สัมผัส ได้ด้วยตนเอง

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Lab)      การถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลอง ผู้ทดลองจะได้เห็นผลด้วยตัวเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Little Scientists House)      กิจกรรมที่ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กเล็กระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ผ่านการทำกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกการสังเกต การตั้งคำถาม การตอบคำถาม รวมถึงฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ โดยประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ ล้วนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการอย่างยิ่ง

โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space)      การนำแนวคิดการเรียนรู้แบบ STEM Education มาประยุกต์ใช้ เป็นการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Science: S) มาบูรณาการเข้ากับหลักการของศาสตร์ต่างๆ อันได้แก่ เทคโนโลยี (Technology: T), วิศวกรรม (Engineer: E), และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) ซึ่งการนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาผสมผสานกัน จะทำให้น้องๆ สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

******************************************************************************************************

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร